Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Teší nás Váš záujem o naše stránky. Záleží nám na tom, aby ste sa pri ich návšteve cítili príjemne a bezpečne.

Tento dokument slúži na to, aby sme Vás uistili, že si Vašu dôveru vážime, že ochranu osobných údajov berieme vážne a pracujeme s nimi tak, aby boli v bezpečí a strážim ich, akoby boli naše vlastné.

 

Kto sme a čím sa zaoberáme?

 

Sme tím ľudí ktorý rozbieha nový projekt OPEN KITCHEN SLOVAKIA Cieľom nášho projektu OPEN KITCHEN SLOVAKIA je združiť milovníkov varenia a ponúknuť ich kulinárske umenie hosťom, milovníkom zdravej domácej stravy, priamo vo vlastnej kuchyni. Ako alternatívu k stravovaniu v bežných reštauráciách. 

 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

 

Svoje podnikanie v tejto oblasti vedieme na základe živnosti:

Obchodné meno: Bc. Adriana Baštugová

sídlo: 01861 Beluša, Podhorie 2125

IČO: 51837978

DIČ: 1124756193

Zapísaná: Okresný úrad Považská Bystrica

Číslo živnostenského registra: 330-24890

 

Hlavným účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaradenie do databázy Prevádzkovateľa , aby sme Vás mohli kontaktovať pre odovzdanie nových informáci o projekte a v akom stave sa náš projekt nachádza.

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas Vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov = GDPR (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Dobrovoľným vyplnením Vašich osobných údajov, nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v súlade s týmito zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

 

Je pre nás prvoradé, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Niektoré spracovateľské operácie nedokážeme vykonávať sami, preto využívam na ne iných spracovateľov. Osoby – sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a pracujú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https:// s SSL certifikátom. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov.

 

V neposlednom rade, robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov (napr. faktúry, písomné záznamy a iné) boli Vaše údaje v bezpečí, v chránenom uzamknutom priestore.

 

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia Vašich práv, budeme Vás najneskôr do 72 hodín informovať o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

 

Čo sa považuje za osobný údaj?

 

Vaším osobným údajom v zmysle vyššie uvedenej legislatívy je akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď Vás niekto môže priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria Vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

 

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov Vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré Vám konkrétne zlepšia život.

 

Vaše práva

 

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte nasledujúce práva:

 

právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá Vaše údaje spracováva.
právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k Vašej osobe, radi Vám ich na požiadanie poskytneme písomne v ucelenom súbore elektronicky na Váš e-mail. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.
„právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov - po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo “odhlásiť” alebo obdobne znejúce tlačidlo v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: info@open-kitchen.sk

právo namietať náš oprávnený záujem - v prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.
Upozornenie: Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

 

právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov - a to v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve Vy na preukázanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme Vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.
Prevádzkovateľ Vám na Vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie Vašich osobných údajov.

 

právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je z našej strany prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania oproti spracovávaniu e-mailovej adresy (viď vyššie) Vám poskytneme v závislosti od okolností prípadu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na prenos v zmysle GDPR.

 

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je Vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime Vám to a uvedenú lehotu v zmysle zákona predĺžime ešte o 2 mesiace.

Opakované alebo neprimerane zaťažujúce žiadosti o výkon práv subjektov spoplatňujeme primeraným poplatkom podľa administratívnych nákladov s tým spojenými, o čom Vás upovedomíme.

 

Okrem vyššie uvedených práv vyplývajúcich z platnej legislatívy, si dovoľujeme podčiarknuť, že z odberu e-mailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v  príslušnom e-maily, prípadne nám spätne napísať, že si už e-maily neprajete dostávať a my Vás bezodkladne odhlásime.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a Vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť Vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

 

Aké údaje spracovávam?

 

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke

www.open-kitchen.sk a na jej jednotlivých podstránkach.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávam k Vašej osobe, rada Vám ich na požiadanie poskytnem písomne. Pokiaľ by i napriek mojej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, rada ich opravím.

Na našich webových stránkách a jej podstránkach zbieram osobné údaje nasledovne:

 

Online formuláre

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do týchto formulárov:

kontaktný formulár - meno, email, telefón

registračné formuláre - email

dotazníky, ktoré sú anonymné a len so súhlasom respondenta je možné získať email

 

Cookies

 

Na naších stránkach používame cookies, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť svoju ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači.

Cookies sa môžu používať k tomu, aby som zistila, či už ste moje stránky z Vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa Vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť Vašim požiadavkám.

Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože máme za to, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby a slúžia i na zvýšenie bezpečnosti stránky. Cookies nie sú verejne prístupné.

Počas Vašej návštevy naších stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili moju stránku, či prichádzate napríklad od niektorého z mojich affiliate partnerov, ako dlho ste na našej stránke. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladám so zvýšenou starostlivosťou.

Na základe Vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si niektoré subjekty delia do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. U nás pri spracovaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu nebude dochádzať.

Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači - v nastaveniach, vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o Váš osobný údaj. Aj v takomto režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov si však môžete naďalej naše webové stránky pokojne prehliadať.

 

Koho využívame pre spracovanie cookies?

 

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

 

Kto má ešte prístup k Vašim osobným údajom?

 

K Vašim osobným údajom majú prístup výhradne my  a sprostredkovatelia spracovania osobných údajov - asistujú nám pri vytváraní web stránok, email marketingu, propagácii a účtovníctve. Sú to:

MANAGEMENT SUPPORT s.r.o., so sídlom  Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad - spoločnosť mi asistuje pri vytváraní web stránok, email  a online marketingu, propagácii

Títo ľudia sú overení a spoľahliví, sú viazaní diskrétnosťou, mlčanlivosťou, sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov a spracovávajú osobné údaje v súlade s GDPR.

 

Sprostredkovatelia spracovania osobných údajov

 

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú Vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté nové sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení alebo majú svoje zásady spracúvania a ochrany osobných údajov v súlade s GDPR zverejnené na svojich stránkach – viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

 

SMARTSELLING a.s., so sídlom Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno - poskytuje nám hosting mojich webov a aplikácie, pomocou ktorých spracovávam Vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://smartselling.cz/obchodni-podminky/ - bod 15. Menovite sú to tieto aplikácie:

MIOWEB = nástroj na tvorbu webov a všetkých typov formulárov pre zber dát,

SMARTEMAILING = email marketingový nástroj slúžiaci na správu emailových kontaktov a ich zaraďovanie do príslušných mailingových zoznamov podľa Vášho záujmu, tvorbu registračných formulárov, rozosielanie newsletterov, emailových seriálov a marketingových kampaní.

 

FAPI Business s.r.o. = so sídlom Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČO: 07671563 - poskytuje nám online predajný a fakturačný nástroj, pomocou ktorého spracovávame Vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://fapi.cz/wp-content/uploads/2018/12/Obchodni-podminky-FAPI.pdf - bod 14. Menovite je to aplikácia:

FAPI = nástroj pre online predaj a fakturáciu, kde vytvárame predajné objednávkové formuláre

 

ComGate Payments, a.s. = so sídlom Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505 - poskytuje platobné služby na základe oprávnenia udeleného Českou národnou bankou a ktorá poskytuje svoju platobnú bránu pre online nákupy, pomocou ktorej spracovávame Vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://www.comgate.cz/cz/osobni-udaje.

 

Google Inc. - so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - využívame služby Google Analytics a Google forms v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými

na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

 

Facebook Inc. - so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA - využívame služby Facebook Pixel a Instagram v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť dalšie aplikácie či spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade budeme na spracovateľov klásť pri výbere minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Odkazy tretích strán

 

Nepredávame, neobchodujeme, ani žiadnym iným nedovoleným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám.

Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

 

Z akého právneho titulu spracúvame Vaše osobné údaje?

 

Priamy marketing

Podľa bodu 47 preambuly GDPR, spracúvanie údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.

Pokiaľ ste prejavili záujem o projekt, ste u nás zaradení do príslušných mailových zoznamov. Následne Vám podľa Vami prejaveného záujmu občasne (niekoľkokrát do roka) pošleme e-mail s témami z oblastí, ktorými sa zaoberáme, ako bolo uvedené v úvode tohto dokumentu a taktiež o naších aktivitách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Z týchto zoznamov sa môžete kedykoľvek s ľahkosťou odhlásiť kliknutím na odkaz v spodnej časti e-mailu. V takom prípade už nebudete dostávať napr. informácie o naších nových aktivitách.

 

Doba uchovávania údajov

 

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu vybavenia objednávky/ plnenia zmluvy spolu so zabezpečením nárokov zo záruky/ vo vzťahu k e-mailom na účely marketingu po dobu aktívneho otvárania e-mailov po dobu 5 rokov alebo pokým sa neodhlásil/nenamietal spracúvanie – podľa toho, čo nastane skôr; ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania).

V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu/profilovania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie Vašich údajov namietli.

 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

 

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

 

Kontaktujte nás

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám na 

info@open-kitchen.sk 

 

Tieto podmienky sú platné od 07.12.2019.