Všeobecné obchodné podmienky

Teší nás Váš záujem o naše stránky. Záleží nám na tom, aby ste sa pri ich návšteve cítili príjemne a bezpečne.

Tento dokument slúži na to, aby sme Vás uistili, že si Vašu dôveru vážime, že ochranu osobných údajov berieme vážne a pracujeme s nimi tak, aby boli v bezpečí a strážim ich, akoby boli naše vlastné.

 

Kto sme a čím sa zaoberáme?

 

Sme tím ľudí ktorý rozbieha nový projekt OPEN KITCHEN SLOVAKIA Cieľom nášho projektu OPEN KITCHEN SLOVAKIA je združiť milovníkov varenia a ponúknuť ich kulinárske umenie hosťom, milovníkom zdravej domácej stravy, priamo vo vlastnej kuchyni. Ako alternatívu k stravovaniu v bežných reštauráciách. 

 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

 

Svoje podnikanie v tejto oblasti vedieme na základe živnosti:

Obchodné meno: Bc. Adriana Baštugová

sídlo: 01861 Beluša, Podhorie 2125

IČO: 51837978

DIČ: 1124756193

Zapísaná: Okresný úrad Považská Bystrica

Číslo živnostenského registra: 330-24890

 

Obchodné podmienky projektu OPEN KITCHEN SLOVAKIA sa riadia Obchodným a Občianksym zákonníkom, ako aj pravidlami zverejnenými na stránke: https://www.open-kitchen.sk/podmienky/.

 

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom projektu a hostiteľom je osobitne upravený v Zmluve o dielo, kde prevádzkovateľ je Objednávateľom diela a hostiteľ je Zhotoviteľom diela.
Vzor Zmluvy o dielo je možné stiahnuť tu →

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 1 - Základné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

 

Článok 2 - Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak hosťovi sú v niektorej z prevádzok Open Kitchen poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu, ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

 

Článok 3 - Uplatnenie reklamácie

Ak hosť zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u hostiteľa. Požiada hostiteľa aby vyriešil jeho reklamáciu neodkladne, ak nie podá negatívne hodnotenie na hostiteľa na Open-Kitchen do 48 hodín na webových stránkach www.open-kitchen.sk.

Článok 4 - Chyby odstrániteľné

U hostiteľa, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje hosť pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako 1⁄4 z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho, akú chybu zákazník reklamuje.

 

Článok 5 - Chyby neodstrániteľné

V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo inú kompenzáciu po dohode s Open-Kitchen.

Článok 6 - Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.

Článok 7 - Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru.

Článok 8 - Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.2.2020.

 

ZMENY V OBCHODNÝCH PODMIENKACH

 

Vyhradzujeme si právo meniť obchodné podmienky, a to vždy v súlade s platnou legislatívou. Ak sa rozhodneme zmeniť obchodné podmienky.

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám na 

info@open-kitchen.sk 

 

Tieto podmienky sú platné od 01.02.2020.